Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

VARNOST PEŠCEV NA OBMOČJU DOSTOPA DO ŠPORTNEGA PARKA V DEKANIH

PREDLAGATELJ Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2022  –  Območje 3
Neurejena dostopna cesta proti športnemu parku Dekani
Neurejena dostopna cesta proti športnemu parku Dekani

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Varnost pešcev in otrok, ki obiskujejo različne športne aktivnosti na območju športnega paka Dekani je zelo ogrožena (nogomet, lokostrelstvo...). Na dostopni poti iz centra vasi proti športnemu parku ni pločnika oziroma varnih površin za hojo otrok. Še posebej je hoja nevarna v nočnem času, saj območje ni oziroma je zelo, zelo slabo osvetljeno. Sedanja širina ceste ne omogoča normalnega srečavanja dveh vozil, brez umikanja na bankino, ki j v zelo slabem stanju.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Od hišne številke 85c do športnega parka predlagam razširitev ceste za normalno srečevanje dveh vozil (po normativih), izgradnjo pločnika, ureditev odvodnjavanja meteornih vod s cestišča, ureditev javne razsvetljave- postavitev uličnih svetilk, zasaditev dreves ob pločniku in ozelenitev javnih površin ob cesti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Naročilo projektne dokumentcije, pridobitev ustreznih dovoljenj in soglasij, javno naročilo za izvedbo, izvedba gradbenih del in elektro instalacij, predaja v uporabo, zagotovitev sredstev za redno vzdržvanje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

parcela 2715/1

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v jeseni 2023

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varnost udeležencev v prometu, urejenost dela naselja

Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 40000 €


-->