Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

ŽUPNIJSKI URAD SVETI ANTON,Sv.Anton 8,6276 Pobegi

Silva Knapic Silva Knapic  –  11. 07. 2022  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Potrebno je obnoviti ostrešje in kritino na stari šoli in nujna statična ojačitev (stara 156 let)na parceli št 3649, k.o.2612 Sv.Anton, stavba št.991 , ki je bila zgrajena leta 1866 .Šola redna trialaka-podeželska šola s tremi ali štirimi razredi v slovenskem jeziku, se je zgradila na pobudo krajanov Sv.Antona .Ker je objekt je glede na starost dotrajan, bi morali v I.fazi nujno zamenjati ostrešje in izdelati novo kritino, ki kljub večkratnim popravilom, ne služi več svojemu namenu. Spomeniško pomembnem objektu stare šole, bi ponovno sanirali v prvotno stanje in prostorih, uredili spominsko sobo s stalno razstavo pomembnih krajanov Sv.Antona, ki so s svojim zavedanjem pomena šole in same kulture, ponesli ime kraja daleč po svetu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V I.fazi bomo zamenjali dotrajano ostrešje in izdelali novo kritino in tako zaščiti objekt pred novo škodo, ki bi se naredila na objektu zaradi zamakanja in izvedli nujne statične ojačitve. V naslednjih fazah, pa bomo zamenjali stare mizarske izdelke, omete in fasado.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Demontaža obstoječe kritine in lesenega dotrajanega ostrešja, izdelava statične ojačitve , ter izdelava novega ostrešja in kritine v skladu s Soglasjem ZVKDS Območne enote Piran, katerega smo pridobili že leta 2017, ko smo že vložili prošnjo na Občino Koper in dobili odobrena sredstva.Vso dokumentacijo je takrat pregledal vaš nadzorni organ ing.Kavrećič Nevjo in glede dokumentacije ni bilo zadrškov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bo izvajal na objektu stare šole na par. št 3649, k.o.2612 Sv.Anton, stavba št.991 , naslov Sveti Anton 8.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Dela bomo pričeli takoj po prejetih sredstvih in bodo trajala 30dni.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z zamenjavo ostrešja in nove kritine bomo zaščiti objekt, pred zamakanjem in s tem ohranili, obstoječo leseno konstrukcijo stropa nad kletjo, ki je še vedno v uporabi, tudi za javne prireditve kraja in ostale konstrukcije spomeniško in kulturnega pomembnega objekta.

Dokumenti (3)-->