Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

MEDITERANSKI ROŽNI VRT ZA KOPER

VRTNICA Anonimno oddan predlog  –  03. 07. 2022  –  Območje 1
20220530_113834 (3).jpg
20220530_113834 (3).jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagamo ureditev mediteranskega rožnega vrta na vhodni lokaciji v staro mestno jedro ob Pristaniški ulici. Gre za travnato površino, ki obkroža Kardeljevo ploščad. Predlog ureditve uresničuje namembnost javnega dobra s parkovno ureditvijo, ki bo površine organizirala na način, da bodo predstavljale dodano vrednost za domačine in obiskovalce. Na opisanih lokacijah je zdaj le travnata površina z izjemo nekaj dreves ob skrajnem zahodnem robu in razen za lastnike psov, ki uporabljajo te površine, ni v nikakršni funkciji. Zdajšnja ureditev ne nudi senčenja ne možnosti počitka ter z izgledom ne bogati podobe mesta. Predlogu botruje ugotovitev, da ima Koper več površin z bogato zasaditvijo dreves in grmovnic, vendar nobene, kjer bi prevladovale mediteranske cvetlične zasaditve, ki bi mestu dale značilno urejeno in privlačno podobo, domačinom pa omogočale ugodje pogleda in počitka med dolgo cvetočimi zasaditvami, ki so danes v koprskem mestnem okolju izjemna redkost. Predlagana lokacija je z ugodno lego in že obstoječo zemljino nadvse primerna za nasaditev mediteranskih vrtnic. S skrbnim izborom vrst bi ustvarili čudovito razgiban cvetlični park, ki bi omogočal vrsto različnih dejavnosti, od sprehodov, počitka pa do različnih prireditev in tečajev. Kot predlagatelj nastopa tudi Društvo ljubiteljev vrtnic; njegovi člani bi aktivno sodelovali v vseh fazah oblikovanja rožnega vrta. Kar velja posebej poudariti je, da bi društvo Marjetici Koper, ki skrbi za javne površine, strokovno pomagalo pri skrbi in vzdrževanju nasaditev. Ob tem pa bi občanom in obiskovalcem ponudili vrsto zanimivih in edukativnih dejavnosti. Rožni vrt bi na predlagani lokaciji, ki je hkrati eno bolj prometnih točk mesta, pripomogel tudi k bolj prepoznavni podobi Kopra kot turističnega mesta. S primernim izborom vrst, bi park postal nova zanimivost mesta, ki ne želi nagovarjati z množično potrošnjo, ampak s kulturno dediščino in premišljeno urejeno zunanjo hortikulturno podobo, ki se naslanja na identiteto zgodovinskega mesta s številnimi palačami in vrtovi, tudi rožnimi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev mediteranskega rožnega vrta na omenjenem območju ob ohranitvi vseh že posajenih dreves na skrajnem zahodnem robu zemljišča. Vrt bi obsegal naslednje elemente: gredice, pergole, sprehajalne poti in sedišča.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt naj se izvede na podlagi idejne zasnove, pri kateri naj sodelujejo člani Društva ljubiteljev vrtnic. Ti razpolagajo z vsem potrebnim znanjem, ki bo omogočilo izbor najprimernejših mediteranskih vrst vrtnic in drugega rastja, ki bo skladno z drugimi elementi umeščeno v park. Idejna zasnova bo podlaga projektni dokumentaciji, ki bo določala tudi velikost območja zasaditve in ureditve območja v prvi fazi. Gre za pripravo terena in nameščanje sistema zalivanja, zasaditev in parkovno ureditev z elementi kot so sprehajalne poti, klopce, okrasni in vodni elementi. Projekt bi se lahko izvedel po fazah. Prvi fazi zasaditve in parkovne ureditve bi sledile še druge, v katerih bi mediteranski rožni vrt zrcalno širili na celotno predlagano območje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Predlagamo ureditev parkovnih površin na lokaciji KO Koper, številka parcele 1600/1 in 1600/2. Gre za lokacijo vhoda v staro mestno jedro ob Pristaniški ulici. Obe parceli sta v lasti MOK z zaznambo javnega dobra. K sodelovanju bi veljalo pritegniti tudi lastnike, sicer manjše parcele, ki neposredno meji na omenjeni, KO Koper (2605) parcela 1599, lastniki stavbe na Pristaniški ulici 8.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Predlagamo izvedbo v najkrajšem možnem času. Predpriprava terena in parkovnih elementov lahko poteka kadarkoli v letu, najboljši čas za zasaditev sadik pa je od novembra do konca marca.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Gre za dragoceno nepozidano površino, ki pa doslej ni zaživela kot prava zelena površina. Široko odprto travnato območje ni primerno in značilno za mediteranska mesta. Ureditev parkovnih površin je urbanistično priporočljivo tako z vidika ozelenitve mesta na lokacijah med zazidanimi površinami kot z vidika uporabnika – občana ali obiskovalca, ki mu urejena in zasajena površina nudi bistveno bolj kakovostno doživljanje javnega prostora in bivanja na prostem.

Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 39950 €

Projekt se izvede skladno z možnostmi oz. skladno s dopolnitvijo predlagatelja.


-->