Brv čez Olmski potok

Eva B Eva B  –  15. 06. 2022  –  Območje 1
Okvirna lokacija posega
Okvirna lokacija posega

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Smiselno dopolni ureditev, izboljša dostopnost in funkcionalnost novega parka v Olmu v trikotniku med Cesto na Markovec, Olmskim potokom in Badaševico.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev brvi (mostu) preko Olmskega potoka. Premostitveno konstrukcijo se namesti na obstoječe podnožje nekdanjega mostu. Brv se nameni izključno za pešce, in sicer za neposreden peš dostop v park iz Tomšičeve ulice (pri avtobusni postaji). S povezavo se izboljša dostopnost do parka in njegova prehodnost. Izrabi se naravne in ustvarjene danosti lokacije, saj je most na predlaganem mestu nekoč že obstajal.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavi naj se ustrezna premostitvena konstrukcija na obstoječem mostnem temelju.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

parcela št. 4631/25 k.o. Semedela

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2023-2024

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

boljša dostopnost in uporabnost parka - prispevek h kakovostnim in uporabnim zelenim površinam v mestu za prijetno bivalno okolje


-->