Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločajo občanke in občani. Sami predlagajo projekte in določijo, kateri so najnujnejši in bi največ prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v skupnosti.

Kako deluje?

1

ZBIRANJE PREDLOGOV
10. 6.–11. 7. 2022

Občanke in občani predloge projektov oddajo med 10. 6. in 11. 7. 2022. Posamezni predlog projekta mora biti v skladu s predpisanimi pogoji, njegova vrednost pa ne sme biti nižja od 10.000 in višja od 40.000 €. Predlog projekta lahko oddajo prek spleta, elektronske pošte ali na obrazcu v vložišču MOK ali na sedežih krajevnih skupnosti.

2

PREGLED PREDLOGOV
12. 7.–22. 8. 2022

Vse oddane predloge projektov pregleda komisija, jih finančno ovrednoti in preveri, ali so izvedljivi, skladni z zakonodajo, znotraj geografskega območja in časovnice izvajanja participativnega proračuna ter v skladu s pravili o vrednosti predlogov in drugimi predpisanimi pogoji. Komisija lahko podobne predloge združi.

3

GLASOVANJE
12. 9.20. 9. 2022

Glasovanje bo potekalo med 12. in 20. 9. 2022 prek spleta ali v prostorih Mestne občine Koper in na sedežih krajevnih skupnosti. Sodeluje lahko vsaka občanka ali občan s stalnim bivališčem v Mestni občini Koper, ki je dopolnil/-a 15 let. Glasuje se tako, da občan/-ka v izbranem območju razdeli predvidenih 160.000 € sredstev, namenjenih območju, med projekte, za katere si želi, da bi bili izvedeni.

4

RAZGLASITEV REZULTATOV
September 2022

Po končanem glasovanju bo občina preverila rezultate in razglasila izglasovane projekte. Izglasovane projekte bo župan vključil v predlog proračuna Mestne občine Koper za leti 2023 in 2024.

5

SPREMLJANJE IZVEDBE

Vsi izglasovani projekti bodo izvedeni v letih 2023 in 2024. V tej fazi participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju izvedbe projektov in sprotno posodabljanje njihovega statusa.