Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

OBNOVA DELA ALTERNATIVNE POTI PUČE - ŠMARJE

peter  –  12. 07. 2020  –  Območje 2
alternativna.png
alternativna.png

Projektni predlog se nanaša na makadamsko povezavo med vasmi Puče in Šmarje. Natančneje gre za zaključni, približno 250 m dolg odsek te poti, ki se izteka v zaselku Puče-križišče (»Pri Mlinu«). Ta del poti je danes v tako slabem stanju, da je žal neprevozen. Vzrokov za aktualno stanje je verjetno več – nezanemarljivi dejstvi sta pobočna lega odseka in prekomerno koriščenje ob dejavnosti kamnoloma, ki je ob tej poti stal še pred približno 20 leti.


V stanju prevoznosti ima ta odsek številne funkcije:

  • pomeni alternativno pot do Šmarij oz. Kopra (ko je ob izrednih primerih zaprta glavna, asvaltirana pot do Šmarij)
  • zagotavlja dostopnost do kmetijskih zemljišč, ki ležijo ob tem odseku oz. onkraj njega
  • ponuja naraven prostor za rekreacijo okoliških prebivalcev in naključnih obiskovalcev

Navsezadnje, makadamska cesta, katere del je predmet te pobude, dejansko predstavlja najkrajšo povezavo vasi Puče oz. krajev tega dela koprskega zaledja s Šmarjami in Koprom. Dokazano je bilo, da je ta pot obstajala že v času vladanja rimskega cesarja Vespazijana (1 stoletja n.š..), najverjetneje pa je obstajala že v predrimski dobi..

Poleg težav povezanih z neprevoznostjo, je slabo stanje te poti že številna leta vzrok za nanose materiala, ki se ob nalivih redno pojavljajo na cesti in dvoriščih višje ležečih hiš zaselka Puče-križišče.   
 

Predlagam sanacijo opisanega odseka poti. 

Podroben opis potrebnih aktivnosti:

  • dobava in nabijanje tampona po večjem delu odseka, cca 200m
  • ureditev jarka za odvodnjavanje vzdolž celotnega odseka, cca 250m
  • betoniranje najbolj izpostavljenih delov – klanec, cca 150m 

Projekt naj bi se  izvajal na delu makadamske povezave med vasmi Puče in Šmarje. Natančneje gre za zaključni, približno 250 m dolg odsek te poti, ki se izteka v zaselku Puče-križišče (»Pri Mlinu«).

Časovni okvir izvedbe projekta: december 2021

Po izvedbi projekta se bo ponovno vzpostavila prevoznost omenjenega odseka in preprečilo nanose materiala ob neurjih.