Participativni proračun

Park ob Badaševici

Eva Bolčič  –  26. 06. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam parkovno ureditev obstoječe zelenice, ki bi tako omogočila novo javno zeleno površino za prebivalce Olma in Prisoj. Natančna lokacija je v trikotniku med strugama Badaševice in Olmskega potoka in Cesto na markovec, na parcelah št. 1846/1, 1847, 1564/3, 4631/25 k.o. Semedela skupne površine cca 2.000 m2. 

Lokacija v obstoječem stanju ni izkoriščena, kljub temu, da se nahaja v neposredni bližini stanovanjskih sosesk, ob frekventnih pešpoteh, kolesarski stezi in ob dveh vodotokih (Badaševici in Olmskem potoku).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam aktivacijo površine v smislu ureditve manjšega parka z minimalnimi intervencijami a velikim pričakovanim učinkom za lokalne stanovalce. Predlog predvideva:

- ureditev dostopov (vključno z brvjo preko Olmksega potoka na mestu temeljev nekdanjega mostu)

- ureditev pešpoti in počivališč s klopmi

- spremljajočo ozelenitev, zlasti za senčenje in zamejitev proti cesti 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt se izvede kot dela v javno korist na podlagi izvedbenega načrta. 

Nosilec investicij: MOK

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Časovni okvir izvedbe projekta: zima 2021 (izdelava idejnih rešitev in izvedbenega načrta), pomlad - poletje 2012 (izvedba)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi lokalna skupnost Olmo - Prisoje pridobila novo javno parkovno površino, ki jih v soseski primanjkuje. S tem bi se izboljšali bivalni pogoji, omogočeno bi bilo druženje, povečala bi se privlačnost in urejenost soseske.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Ocenjena vrednost investicije: 10.000,00 eur (odvnisno od obsega ureditvenih intervencij); možna izvedba investicije v več izvedbenih etapah

Vrednost projekta

20000 €