Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

ODVAJANJE METEORNE VODE IN IN SANACIJA POTI, FEKALNI IZLIV NA JAVNO POT

aleš segulin  –  19. 07. 2020  –  Območje 3
slika
slika

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Sanacija in ureditev makadamske javne poti, ki jo ob vsakem nalivu meteorne vode izpere in poplavi. Poplavi sosednja dvorišča in parcele.  Po vsakem nalivu jo uporabniki morajo na lastne stroške urejati.

Obenem imamo tudi težave z izlitjem fekalij iz sosednji stavb. Omenjeni predle Zgornjih Škofij nima urejene javne kanalizacije

Ob vsakem deževju nastanejo velike udarne jame kar prdstavlja veliko nevarnost pri vožnji.

Od leta 2018 so se na okoliških parcelah pozidale nove stavbe in je frekvenca prometa zelo porastla. 

Gre za parcelno št. 1366 k.o. Škofije

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Najprej predlagamo ureditev podlage (utrjevanje poti) , ureditev kanalov za odvodnjavanje meteorne vode, nato še končno plast asfalta in bankin.

Del parcele 1366 k.o. Škofije

Nebi bilo več potrebe po urejanju ceste po vsakem deževju. Zmanjšanje stroškov urejanja (naročanja gramoza v lastni režiji) določenih okoliških prebivalcev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Gre za parcelno št. 1366 k.o. Škofije

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvideni stroški predlaganega projekta