Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog je takšen da ustreza pogojem za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev iz javnih razpisov Mestne občine Koper zato ni primeren za participativni proračun. Predlog se ne umesti na glasovanje.

Jesen listka Timija, zgodba o življenju za vse generacije

Anonimno oddan predlog  –  20. 07. 2020  –  Območje 1
Oder
Oder

Predstava Jesen listka Timija (v nadaljevanju JLT), ki vključuje delavnico, od leta 2014 v vrtcih, šolah, knjižnicah, domovih za ostarele izvaja Slovensko društvo hospic. Temelji na istoimenski knjižni predlogi Lea F. Buscaglie, s podnaslovom, Zgodba o življenju za vse generacije

Predstava se je izkazala za primer dobre prakse pri ozaveščanju družbe o življenju in minljivosti ter medgeneracijskem povezovanju. Smrt, umiranje, izgube in žalovanje so postale tabu teme, zavite v skrivnost, ki v družbi vzbujajo strah in nemoč, namesto da bi jih dojemala kot del življenja. S tem se družbi omogoči, da (nazaj) učloveči minljivost, spoštuje človekove pravice, pravice in potrebe umirajočih (bolnikov) in žalujočih ter da človekoljubno gradi na povezanosti, solidarnosti in odgovornosti do temeljnih resnic o življenju. 

Slovensko društvo hospic že 25 leto s tem, ko ob koncu življenja celostno podpira umirjajoče, njihove svojce in žalujoče, podpira družbo, ki časti življenje do konca. Iz tega izhaja tudi slogan društva, Dodajamo življenje dnevom. V namen detabuizacije smrti organizira številne dogodke po celi državi za vse starosti, najbolj znana sta Hospickafe, družbeno omizje, kjer javno spregovorimo o temah minljivosti, delimo izkušnje o izgubah in se povezujemo, ter predstava Jesen listka Timija z delavnico, ki so jo za svojo vzeli otroci in mladostniki v vrtcih in šolah, starostniki v domovih za ostarele, pogosto kar skupaj z vnuki in družino. 

Projektni predlog ponuja odgovore na: 
- odtujenost družbe od naravnih dejstev: smrti, umiranja in žalovanja, 
- pomanjkanje družbenega dialoga pri soočanju z minljivostjo, 
- vrzeli v medgeneracijskem povezovanju starajoče se družbe, 
- mite o življenju in smrt, o žalovanju otrok in odraslih, 
 - odsotnost izražanja posameznika v lastnem odnosu do minljivosti. 

Posredno pa skrbi za prepoznavnost delovanja društva kot NVO, ki deluje v javnem interesu na območju Mestne občine Koper (v nadaljevanju MOK), povezuje nevladni humanitarni sektor, strokovno in javno sfero pri selostni hospic oskrbi umirjajočih bolnikov, njiihovih družin ter žalujočih, s čimer slovensko družbo obenem tudi senzibilizira za bolj sočutne, povezovalne in odgovorne odnose. 

Projekt vključuje: 
- predstavo Jesen listka Timija s tremi nastopajočimi,
- prenosljivo sceno, promocijski material, snemalno opremo, 
- vozilo za prevoz scene, 
- mentorstvo za izvedbo projekta (ekipa nastopajočih + koordinacija),
- kreativno delavnico po predstavi za vse generacije (materiali in vodenje), 
- osebo za koordinacijo in administracijo projekta. 

Predlagam, da se iz proračuna MOK v jasno korist občanov financira: 
- produkcija scene za predstavo in delavnico, 
- mentorstvo nastopajočim, 
- izvajanje predstave z delavnico, 
- stroške materiala, izvajanja ter promocije in koordinacije, 
- prevozne stroške. 

Projekt je namenjen vsem občanom MOK, tako v mestih kot v lokalnih skupnostih, izven mesta. Udeležba na predstavi ter druženje v delavnici povezuje otroke in odrasle, družino, pa tudi medgeneracijsko. Projekt nosi potencial vključitve v šolski kurikulum, znotraj delovanja dramskih kroškov, s čimer bodo posledično lahko učenci igrali učencem, gostovali in se tako povezovali v naravnem soočanju z minljivostjo. 

Lokacije izvedbe so v mestih in na podeželju, povsod, kjer se ponudi prostor in interes zanj (vrtci, šole, knjižnice, domovi za ostarele idr. zavodi, ter na javnih lokalnih dogodkih za spodbujanje prostovoljstva, nevladnega sektorja).

Aktivnosti projekta JLT so: 
- izbor in sestava ekipe (nosilec projekta + partner). 3 osebe za predstavo in delavnico + oseba za promocijo, organizacijo in koordinacijo projekta,
- produkcija prenosljive scene po vzoru knjige in dobre prakse (knjiha, gradivo, izdelava),
- najem prostora za mentorstvo in vaje nastopajočih,
- promocija, koordinacija,
- izvedba predstav z delavnico, ki vključuje terensko delo (pot),
- evalvacija in dokumentiranje vsake izvedbe, arhiviranje gradica. 

Nosilec projekta: Slovensko društvo hospic, Območni odbor Slovenska Istra, Mladinska 6, Koper
Partner projekta: Gledališče Koper v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Koper.

Po produkciji, usposabljanju in promociji projekta je v načrtu v 2021 in 2022 izvesti 20 predstav in 20 delavnic (2x mesečno po 2h). Skupaj v dveh letih: 40 predstav in 40 delavnic. 

Projekt bi se izvajal na vseh območjih MOK (mesto + krajevne skupnosti), in sicer v/na:
- javnih in zasebnih vrcih, 
- osnovnih in srednjih šolah, 
- knjižnicah v okviru svojih dogodkov, 
- domovih za ostarele,
- zavodih s kapacitetami kulturnih prireditev,
- gostovanjih javnih prireditev na območju MOK. 

Projekt bi se lahko izvajal celo leto, v primeru sicerjšnih organizacijskih omejitev pa znotraj šolskega leta (september - junij), tj. 10 mesecev v letu. 

Projekt bi se izvajal tudi po obdobju financiranja, skladno z zmožnostmi izvajalca za pridobivanje donacij za izvedbo ter kontinuiteto projekta. 

Izvedba bo potekala skladno z javno situacijo s COVID-19 in državnimi ukrepi.

Vzdolž izvajanja in po izvedbi pojekta, bi se na omočju MOK: 
- zmanjšala odtujenost družbe od naravnih dejstev: smerti, umiranja in žalovanja,
- povečal družbeni dialog pri soočanju z minljivostjo,
- povečala stopnja medgeneracijskem povezovanju starajoče se družbe,
- razbijali miti o življenju in starosti, izgubah ter o žalovanju otrok in odraslih, 
- podprlo različne načine izražanja občanov v lastnem odnostu do minljivosti,
- posredno povečalo prepoznavnost delovanja društva hospic, ki deluje v javnem interesu na območju MOK.

Vsebina Znesek z DDV
Produkcijski stroški (material, tehnika) 2100
Administrativni stroški (najem prostorov, potrošni material)600
Stroški oglaševanja (tisk, oblikovanje, komunikacija)700
Stroški izvajalcev (ure dela, poti): sestava tima, mentorstvo in vaje (15 eur/h)900
Stroški izvajalcev (ure dela, poti): promocija (15 eur/h)2400
Stroški izvajalcev (ure dela, poti): vodenje, koordinacija (15 eur/h)1500
Stroški izvajalcev (ure dela, poti): izvedba 40 predstav letno skupaj z delavnico (25 eur/h)10000
Stroški izvajalcev (ure dela, poti): evalvacija, dokumentiranje, arhiviranje gradiva (15 eur/h)1800
Skupaj 20000