Participativni proračun

Asfaltiranje ceste v Dekanih

Aleš Groznik  –  21. 07. 2020  –  Območje 3
Asfaltiranje v Dekanih
Asfaltiranje v Dekanih

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog, asfaltiranja dela občinske ceste se podaja z namenom ureditve manjkajočega dela ceste, katera sedajšnja makadamski del predstavlja nevarnost udeležencev.

Zdajšnji del ceste, kateri je predlog asfaltiranja, je v naravi del makadama, ki poteka po občinski cesti s parcelno številko 1816/2 k.o. Dekani (op. iz Zemljiške knjige je razviden status zaznamovanega grajenega javnega dobra lokalnega pomena, last Mestne občina Koper), katero je potrebno preplastiti z asfaltno prevleko. Omenjena cesta je namreč v površini, ki presega 75% asfaltirana, preostali del pa je makadamski. Navedena makadamska pot pa je problematična iz več razlogov.

V naravi na omenjeni parceli poteka del makadamske poti po rahlem klancu navzdol oziroma navzgor, v dolžini cca. 25 metrov. V deževnem obdobju, predvsem po neurjih, tako odnaša gramoz in blato v nadaljevanje (op. asfaltirane) ceste, ki pa je v privatni lasti.

V opisanem primeru gre za majhno razdaljo, zaradi česar se podaja predlog, da se slednja uredi oziroma asfaltira. Z omenjenim posegom, bi se tudi zaokrožil sklop urejenosti urbanega dela naselja, s čimer bi bili najbolj zadovoljni prebivalci tega dela.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Gre za manjši poseg, kateri se lahko izvede v 2021 letu

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

10000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 10.000 € in ustrezno prilagodila predlog.