Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni izvedljiv v letu 2020 zaradi lastništva parcel. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

postavitev avtobusne čakalnice v Loki

Ivana Furlan  –  28. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi Loka še vedno ni avtobusne čakalnice.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na obstoječem avtobusnem postajališču bi bilo potrebno urediti propadajoči zid, ki ogroža ljudi ter postaviti avtobusno čakalnico.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Urediti je potrebno del zidu na avtobusnem postajališču ter postaviti čakalnico. Po potrebi odkupiti del zemljišča.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na parc. št. 1616/9, na obstoječem postajališču.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

l. 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se varnost čakajočih potnikov. Ob slabih vremenih pa bi jim pokrita čakalnica nudila zaščito.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

15000,00