Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

VARNOST PEŠCEV NA OBMOČJU DOSTOPA DO NOGOMETNEGA IGRIŠČA V DEKANIH - OD STAVBE K

Rado Toškan  –  29. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Projekt naslavlja temo prometne varnosti na odseku poti od stavbe Krajevne do nogometnega igrišča. Poudarek je na varnosti pešcev, še posebej otrok ter ostalih udeležencev v prometu ,

Na omenjenem odseku ceste je pred stavbo KS križišče, na katerem je za dostop do igrišča potrebno zavijati na levo in pustiti prednost vozilom ki prihajajo iz desne, pot nato vodi mimo gostinskega lokala in trgovine, nadaljevanju do igrišča pa si pot delijo vsi udeleženci v prometu in za varnost pešcev sploh ni poskrbljeno (ni pločnikov in označenih površin za pešce, še posebej je nevarno na nepreglednih ovinkih in zožitvah). Še najbolj kritičen je predel od trgovine Mercator do hišne številke 216, kjer živi preko 20 otrok, ki se jim pridruži še vsaj 10 šoloobveznih otrok, ki živijo v zgornjem delu vasi.

Že samo normalna frekvenca prometa bi zahtevala ureditev pločnika oz. označene površine za pešce, stanje pa je zelo kritično saj je to praktično edina pogojno ustrezna dostopna pot do nogometnega igrišča NK Dekani v katerem deluje preko 200 članov (pretežno otrok različnih starosti) iz vseh okoliških krajev, ki vsakodnevno sodelujejo na treningih in tekmah, še najbolj kritično pa je v popoldanskih terminih saj je večina sodelujočih otrok vezanih na prevoze staršev, ki največkrat otroka pripeljejo ter se vrnejo po koncu treninga in tako 4x prevozijo omenjeni odsek ceste – nemalokrat tudi malo hitreje zaradi drugih obveznosti, ki jih želijo opraviti v vmesnem času . Po grobi oceni je vsakodnevno na treningih v različnih terminih med 70 in 100 sodelujočih otrok. K temu je potrebno dodati še termine tekem in priprave raznih klubov v zimskih terminih, ko se osebnim avtomobilom pridružijo še avtobusi.

Dostopna pot do športnega parka zahteva celovito dolgoročno prometno ureditev, ta pobuda pa kratkoročno rešuje navedeni problem in zagotavlja povečano varnost tako pešcev kot tudi otrok, ki so v vozilih.

Glede na to, da da v naše področje predlogov spadata tudi KS Škofije in Hrvatini je pomembne podatek, da je v nogometni klub vključeno med 25 in 30 otrok iz omenjenih KS.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev »povoznega« krožišča pred stavbo krajevne skupnosti s čimer bo pomembno umirjen promet tako pri zavijanje na levo kot tudi pri vključevanju na krožišče ob povratku z nogometnega igrišča, kar bi imelo za posledico tudi nižje hitrosti pred gostinskim lokalom in trgovino.

V nadaljevanju poti pa, v dolžini dostopa od trgovine Mercator do hišne številke 216, zagotoviti označbo površin namenjenim pešcem in postavitev pločnika, kjer za to obstajajo pogoji.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postaviti »povozno« krožišča (tlakovano s kockami) pred KS, ki omogoča zavijanje tudi večjim vozilom (avtobusi, kamioni),

Označiti prehod za pešce za trgovino Mercator ter v nadaljevanju določiti in označiti površine namenjenim pešcem _cca 50 m,

V nadaljevanju pa nadkriti obcestni kanali in na tej površini urediti pločnik; obcestni kanal je po ureditvi kanalizacije zelo malo obremenjen.

Postaviti potrebne prometnih znakov, skladno s prometnimi predpisi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se  izvajal na delu dovozne ceste do nogometnega igrišča in sicer od stavbe KS Dekani do hišne številke 216. (priloga: skica).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

1. julij 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z umirjanje prometa na krožišču se bo izboljšala celovita prometna varnost za vse udeležence v prometu, hkrati pa se bo z določitvijo površin namenjenih pešcem bistveno povečala varnost pešcev, s poudarkom na otrocih.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

18.500-groba ocena, pričakujemo natančnejšo oceno s s strani vaših strokovnih sodelavcev