Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Sanacija ceste v strogem vaškem jedru - Dekani

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Potrebna je sanacija ceste, ki poteka  po parceli 1426 k.o. Dekani , v lasti MO Koper. Krajani se zaradi parkiranih vozil ob robu cestišča le-tem umikajo, ter vozijo po robu cestišča , zato je asfalt  na nekaterih delih ceste (robovih) popolnoma uničen.  Prometna varnost je zaradi lukenj na vozišču ogrožena. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se del ceste, kjer je problem najbolj pereč sanira (asfaltira do parcelne meje oz. obstoječehga zidu), pred tem pa bi bilo potrebno urediti tudi odvodnjavanje, ker ob vsakem večjem nalivu na cestišču zastaja voda.Ulica je ozka in nepregledna zato predlagamo tudi postavitev prometnega znaka "Prepovedano zaustavljanje in parkiranje" .

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je urediti odvodnjavanje ter preplastitev cestišča .

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Dekani, cesta, ki poteka na parceli št. 1426.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v letu 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se prometna varnost, ter varnost pešcev, ker je cesta precej frekventna.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?10000