Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je umeščen v načrt razvojnih programov in je v izvajanju. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Vris ceste Rižana-Krnica v javne evidence

Radenko Kocjančič  –  17. 09. 2019  –  Območje 6

Cesta Rižana-Krnica je bila zgrajena leta 1968 in pozneje nadgrajena v  želji vrnitve življenja v vas Krnica.

Cesta se je gradila v duhu tistega časa- v glavnem udarniško, z delom vaščanov Krnice.

Trasa ceste je bila izvedena po privatnih parcelah v dogovoru s takratnimi lastniki, ki  so v gradnjo vsi privolili. Za to niso prejeli nobene odškodnine.

Problem pa je, da še do danes to stanje ni bilo zemljiškoknjižno urejeno, in je v bistvu črna gradnja.

Predlagamo, da mestna občina nameni sredstva in izbere ustreznega izvajalca, ki bi pripravil vse potrebno, da se zatečeno stanje posname in legalizira.

Predstavljam si, da je za to potrebno angažirati ustrezno geodetsko podjetje, ki bo opravilo terenske meritve situacije in pripravilo  vso potrebno dokumentacijo za legalizacijo stanja.

Službe Mestne Občine pa bi morale stopiti v kontakt z lastniki parcel in se z njimi pogoditi o lastniškem razmerju.

Projekt bi bilo potrebno realizirati čimprej, saj taka neurejena pravno lastniška razmerja ne koristijo nobenemu od vpletenih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?